Български неделни училища

До българските училища в чужбина

Учениците от българските училища в чужбина имат възможност да сертифицират знанията си по български език с изпита, провеждан от Департамента за езиково обучение и продължаваща квалификация / ДЕОПК-ИЧС/ при СУ „Св. Климент Охридски“. След успешно полагане на изпита учениците получават сертификат с безсрочна валидност и международно признание.

Тестът е изцяло съобразен с изискванията на Общата европейска езикова рамка, чийто автор е най-престижната европейска езикова организация- АЛТЕ /Асоциация на европейските езиковите тестови центрове/. АLTE е неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика. Членове на ALTE са най-известните европейски институции за езиково сертифициране като Cambridge English Assessment (Великобритания), Goethe Institut и TestDaF Institut (Германия), CIEP (Франция), Insituto Cervantes (Испания) и др. – общо 34 на брой.

Само езикови тестове, съобразени със 17-те стандарта на АЛТЕ, могат да получат одобрение от съответните национални институции в Европа. Единственият пълноправен член на АЛТЕ от България е Департаментът за езиково обучение и продължаваща квалификация при СУ, двукратен носител на знака за качество на АЛТЕ- Q марк.

С цел спазване на утвърдените стандарти за сертифициране на езиковите знания, през март, 2017г. бе подписано споразумение между Министерството на образованието и науката на РБългария и СУ „Св. Климент Охридски”, с което на СУ чрез ДЕО се възлага методическата подкрепа, както и провеждането на изпитите по български език за българските училища в чужбина.

Българският език е включен в програмата Seal of Biliteracy за щатовете Илинойс, Вирджиния, Мериленд, Северна Каролина, Масачузетс, Минесота, Мичиган, окръг Колумбия и др. Вече над 600 ученици от САЩ са положили успешно този изпит дистанционно и притежават международно признатите сертификати на СУ- ДЕО.

Сертификатът на ДЕО участва в балообразуването при кандидатстване в български университети. https://www.lex.bg/laws/ldoc/-49432831 – Допълнителни разпоредби

ЗА ГРУПОВИ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКИ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА

За да улесни явяването на изпитите за ниво на владеене на български език от ученици в български неделни училища, ДЕОПК създава административни  центрове в местата, където се очакват по-големи групи от кандидати.

Учредяване на административен  център /АЦ/ за провеждане на дистанционни изпити за ниво на владеене на български език като чужд към  БНУ

1. АЦ се създават с подписването на договор за сътрудничество между Ректора на Софийския университет и ръководителя на съответната партньорска институция.

 Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година и се подновява автоматично при проведена минимум една изпитна сесия за срока на договора.

Самостоятелна изпитна сесия се провежда при минимум 6-ма кандидати.

2.След подписването на договора се осъществява онлайн  обучение за :

– подготовката на кандидатите от БНУ за изпитните нива;

– етапите на организацията на изпитната сесия и ангажиментите на АЦ;

– запознаване с детайлите  за провеждане на онлайн изпитите по български език ;

– ДЕО със съдействието на АЦ организира обучение на квесторите и техническите    лица, свързани с провеждането на изпитите.

Всеки желаещ да се яви на изпит спазва следната процедура.

  1. Подготвителен етап

а/ Регистрация в сайта bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg . Регистрацията съдържа следните стъпки:

– След натискане на „вход” /горе вдясно в сайта/ кандидатът попълва собствено потребителско име (user name) и парола (password). Важно е те да бъдат запомнени от кандидата, което осигурява безпроблемно влизане в платформата по време на изпита.

– Натиска се „вход” /под паролата/ ,след което се появява  форма за регистриране в сайта /но не в изпита!!!/, в която задължително се попълват полетата, маркирани със звездичка.

Регистрацията в сайта дава възможност на кандидатите да правят упражнения, както и примерни тестове. Примерните и диагностичните тестове за определяне на нивото на владеене на български език се намират в модула „Тестиране на знанията по български език като чужд“ на началната страница-
http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/course/view.php?id=47 и http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/course/view.php?id=48 .

Диагностичните тестове са без парола, безплатни и задължително се   правят от кандидатите.

Регистрацията в сайта НЕ е регистрация за изпита!

б/  След окончателно взето решение за явяване на изпит кандидатът заплаща таксата за изпита по банков път и сканира  платежния документ.

За уточняване на детайлите около организацията на изпита отговорникът за изпита от неделното училище се свързва с администратора на изпита от ДЕОПК  Пенка Михайлова     pepileila@abv.bg.

Такса за изпита

За ученици от БНУ – 105 EUR(или  стойността на 105 евро по курса на БНБ в левове или щатски долари)  на кандидат в полза на ДЕОПК-СУ. Пощенските разходи са за сметка на БНУ. Сертификатите може да се вземат от ДЕОПК.

За външни кандидати – 200 евро /без пощенски разходи/

.

Такса за един примерен тест – 10 евро.

Такса за издаване на сертификат на английски език –10 евро

Таксата се превежда по банковата сметка на СУ – партида на ДЕОПК. Възможно е БНУ да заплати таксата на кандидатите с един общ банков превод.

ВАЖНО: Крайният срок за заплащане на таксата е 20 календарни дни преди обявената дата на изпита.

ВАЖНО: Организацията-домакин може да изисква от кандидатите допълнителна такса в своя полза за покриване на разходите за квестори и др.

Документ от изпита

На всеки кандидат, успешно издържал двата изпита (писмен и устен), се издава свидетелство за ниво на владеене на български език като чужд. Документът е с регистрационен номер и снимка на кандидата, издава се на български и английски език, има международна валидност и е безсрочен. 

Технически изисквания за провеждане на изпита

Изпитът се провежда от настолни или преносими компютри, но НЕ ОТ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА (смартфони или таблети!!!)

Необходим софтуер: Интернет браузер, Скайп

Необходим хардуер: клавиатура с възможност за писане на кирилица, мишка, уеб-камера, микрофон и слушалки.

Кандидатите могат да използват свои собствени преносими компютри.

Координатори на изпита:

в организацията – домакин: определя от домакина на изпита

в София  Пенка Михайлова , ДЕОПК-СУ.

Двамата координатори решават всички въпроси, свързани с изпита, при взаимно зачитане на интересите на домакините и на изпитващата институция ДЕОПК-СУ.