Български неделни училища

До българските училища в чужбина

Учениците от българските училища в чужбина имат възможност да сертифицират знанията си по български език с изпита, провеждан от Департамента за езиково обучение / ДЕО-ИЧС/ при СУ „Св. Климент Охридски“. След успешно полагане на изпита учениците получават сертификат с безсрочна валидност и международно признание.

Тестът е изцяло съобразен с изискванията на Общата европейска езикова рамка, чийто автор е най-престижната европейска езикова организация- АЛТЕ /Асоциация на европейските езиковите тестови центрове/. АLTE е неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика. Членове на ALTE са най-известните европейски институции за езиково сертифициране като Cambridge English Assessment (Великобритания), Goethe Institut и TestDaF Institut (Германия), CIEP (Франция), Insituto Cervantes (Испания) и др. – общо 34 на брой.

Само езикови тестове, съобразени със 17-те стандарта на АЛТЕ, могат да получат одобрение от съответните национални институции в Европа. Единственият пълноправен член на АЛТЕ от България е Департаментът за езиково обучение при СУ, двукратен носител на знака за качество на АЛТЕ- Q марк.

С цел спазване на утвърдените стандарти за сертифициране на езиковите знания, през март, 2017г. бе подписано споразумение между Министерството на образованието и науката на РБългария и СУ „Св. Климент Охридски”, с което на СУ чрез ДЕО се възлага методическата подкрепа, както и провеждането на изпитите по български език за българските училища в чужбина.

Българският език е включен в програмата Seal of Biliteracy за щатовете Илинойс, Вирджиния, Мериленд, Северна Каролина, Масачузетс, Минесота, Мичиган, окръг Колумбия и др. Вече над 600 ученици от САЩ са положили успешно този изпит дистанционно и притежават международно признатите сертификати на СУ- ДЕО.

Сертификатът на ДЕО участва в балообразуването при кандидатстване в български университети. https://www.lex.bg/laws/ldoc/-49432831 – Допълнителни разпоредби

ЗА ГРУПОВИ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКИ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА

Дата и място на изпита

 Дата на изпита – съгласува се между ДЕО и организацията домакин на изпита

Място на провеждане:

 за кандидатите – определя се от домакина на изпита

 за изпитната комисия – ДЕО в София

Регистрация на кандидатите за изпит

След обявяване на датата на изпита от организацията домакин кандидатите се регистрират в сайта на ДЕО http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg, като попълват специален формуляр за онлайн изпит по български език, линкът към който е http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=547.
Всеки регистриран кандидат трябва да изпълни теста за техническа съвместимост на компютърната му система с изпитната платформа на ДЕО. Линкът към теста е: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=555.
Всеки кандидат трябва да изпрати своя документна снимка на адрес pepileila@abv.bg

ВАЖНО: Крайният срок за регистрация на кандидатите е 20 календарни дни преди обявената дата на изпита. След този срок регистрацията на нови кандидати се преустановява.

Такса за изпита:

За кандидати от САЩ:

 100 USD + 15 USD за пощенски разноски или общо 115 USD на кандидат в полза на ДЕО-СУ.

За кандидати от Европа:

 85 EUR + 10 EUR за пощенски разноски или общо 95 EUR на кандидат в полза на ДЕО-СУ.

За кандидати от други държави:

 115 USD или 95 EUR по избор.

Таксата се превежда по банковата сметка на СУ – партида на ДЕО. Възможно е група кандидати за заплати таксата с един общ банков превод.

Организацията домакин може да изисква от кандидатите допълнителна такса в своя полза за покриване на разходите за квестори и др.


Цени за ученици от чужди училища в България:

За нива А1, А2, В1 – 85 евро
За нива В2 и С1 – 105 евро

ВАЖНО: Крайният срок за заплащане на таксата е 10 календарни дни преди обявената дата на изпита.

Технически изисквания за провеждане на изпита

 Изпитът се провежда от настолни или преносими компютри, но НЕ ОТ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА (смартфони или таблети!!!)

 Необходим софтуер: Интернет браузер, Скайп

 Необходим хардуер: клавиатура с възможност за писане на кирилица, мишка, уеб-камера, микрофон и слушалки.

 Кандидатите могат да използват свои собствени преносими компютри.

 Всеки кандидат задължително провежда тест за техническа съвместимост на устройството, от което ще провежда изпита, с изпитната платформа на ДЕО.

Координатори на изпита:

 в организацията домакин: определя от домакина на изпита

 в София – Пенка Михайлова от Тестовия център на ДЕО-СУ, тел: + 359 (0)884730366 ел.поща: pepileila@abv.bg

Двамата координатори решават всички въпроси, свързани с изпита, при взаимно зачитане на интересите на домакините и на изпитващата институция ДЕО-СУ.

Оценяване на изпита

Изпитът се състои от две независими части – устен изпит и писмен изпит. Двете части се оценяват отделно по шестобалната система. Общата оценка от изпита се определя така:обща оценка = 0,25*оц.устен изпит + 0,75*оц. писмен изпит.
Трите оценки (устен изпит, писмен изпит и обща оценка) се вписват в сертификата заедно с описанието на езиковата компетентност на кандидата по Европейската езикова рамка.

При получена слаба оценка на устната или писмената част изпитът се счита за неуспешен.

Съдържание на изпита

Изпитът проверява и сертифицира комуникативните умения на кандидатите по 4-те езикови умения – говорене (устен изпит) и слушане, разбиране при четене и писане (писмен изпит). Писменият изпит се състои от 3 субтеста, включващи задачи с разнообразни техники на изпълнение. Съдържанието на изпита не е обвързано с конкретно учебно помагало, метод на преподаване или учебен хорариум.

Устен изпит

Начало – съгласува се с домакина на изпита.
Необходими помещения за кандидатите – определят се според броя на кандидатите.
Необходими квестори – определят се според броя на кандидатите и сформираните групи за устен изпит.
Изпитът се провежда по Skype и се записва от страна на ДЕО.
Брой на изпитващите преподаватели в ДЕО – определят се според броя на кандидатите и сформираните групи за устен изпит.
Кандидатите се разпределят на групи между изпитващите преподаватели от ДЕО. Редът за явяване на кандидатите във всяка група се обявява на домакините и на кандидатите преди изпита.

Необходимата техника и Интернет връзката в мястото на провеждане на изпита се осигуряват от кандидатите и домакина на изпита.

Технически проблеми – необходим е един резервен компютър със Skype за връзка с изпитващия екип преподаватели от ДЕО. Ангажиментът е на домакините.

Известяване – при евентуално възникнал проблем двамата координатори взаимно се уведомяват по телефона и/или по ел. поща, която е постоянно включена.

Изпитите на всички групи кандидати започват едновременно. Поканата за разговор се инициира от изпитващия преподавател.

Устният изпит на един кандидат е между 15-20 минути. След като кандидатът приключи изпита, мястото му се заема от следващия кандидат от списъка.

Роля на квесторите при устния изпит – квесторите следят във всяко изпитно помещение да има само един изпитван кандидат, да има ред и тишина в помещението, да няма външни лица и уведомяват незабавно координатора на изпита при възникване на проблем.

Ориентировъчен край на устния изпит – определя се според броя на кандидатите в групите за устен изпит.

Писмен изпит

Начало – съгласува се с домакина на изпита
Необходими помещения за кандидатите – според броя на кандидатите (съгласува се с домакина на изпита)
Необходими квестори – по 1 във всяко изпитно помещение.
Изпитът се провежда в изпитната платформа Moodle на ДЕО: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg

Кандидатите влизат в залите и се разпределят от квесторите така, че съседните кандидати по възможност да бъдат от различни изпитни нива.

Кандидатите влизат и се регистрират в платформата със собствените си профили, потребителски имена и пароли за достъп до платформата.

Изпитните тестове и техните пароли се активират в началото на писмения изпит. Дотогава изпитните тестове са недостъпни.

Паролите за изпитните тестове са различни за различните кандидати. Те се изпращат до кандидатите и до координатора на организацията домакин преди изпита.

Предупреждение: Паролите важат за еднократен достъп до теста за декларираното от кандидата ниво. Ако кандидатът се опита да влезе повторно в теста, или самоволно промени изпитното си ниво, изпитът му се анулира без право на връщане на платената такса.

Предупреждение: Дистанционната платформа регистрира и записва всяко действие на потребителя по точен час и проявена активност. Ако се установи нерегламентирана дейност на някой от кандидатите преди или по време на изпита, той се дисквалифицира за негова сметка. Необходимата техника и Интернет връзката в мястото на изпита се осигуряват от кандидатите и домакина на изпита.

Известяване – при евентуално възникнал проблем двамата координатори взаимно се уведомяват по телефона и/или по ел. поща, която е постоянно включена.
Писменият изпит отнема около 2 – 2:30 часа.

Роля на квесторите при писмения изпит – квесторите следят във всяко изпитно помещение да бъдат само изпитваните кандидати, да има ред и тишина в помещението и уведомяват незабавно местния координатор при възникване на проблем.

Координаторът на изпита при домакините има право да присъства в изпитните зали и да контролира провеждането на изпита на място.

Двете страни се съгласяват да не правят своеволни промени в статуса на кандидатите и регламента за изпита.

По всички възникнали въпроси и допълнителни уточнения може да се търси съдействие от координатора на ДЕО Пенка Михайлова чрез съобщениe на адрес: pepileila@abv.bg.