ДЕОПК

Департаментът за езиково обучение и продължаваща квалификация към СУ “Св. Климент Охридски” е пълноправен наследник на бившия Институт за чуждестранни студенти.

Основните дейности в Департамента са:

  • Провеждане на подготвителната година на чуждестранни студенти
  • Провеждане на курсове по български език като чужд в Международната школа по български език и култура
  • Провеждане на курсове по чужди езици
  • Провеждане на курсове по български език и математика за кандидат-гимназисти и кандидат- студенти.

В подготвителната година за чуждестранните студенти се преподават български и английски език, както и природонаучни дисциплини: биология, химия, физика, математика, география, икономика. Департаментът счита за своя важна задача разпространяването на български език и култура по света, което би улеснило интеграцията на нашата страна в мултикултурния европейски контекст. ДЕОПК се стреми да съгласува стандартите по отношение на преподаването и изучаването на български език като чужд с тези, които се прилагат при преподаването на други езици и особено със стандартите, разработени от Съвета на Европа. В резултат на тази дейност Департаментът за езиково обучение и продължаваща квалификация стана единствената образователна институция в България, която е член на Асоциацията на европейските езикови тестови центрове (ALTE).

ДЕОПК провежда изпити за ниво на владеене на български език като чужд и издава сертификати за тях. В Департамента няма фиксирани изпитни сесии. Кандидатите обикновено полагат изпита индивидуално, в удобно за тях време, пред комисия от двама екзаминатори.

Понастоящем ние също така преподаваме български език на пребиваващи в страната или кандидатстващи за българско гражданство чужденци в специализирани курсове и в Международната школа за български език и култура, както и под формата на различни работни семинари.

От 1976г. в рамките на институцията съществува Център за изучаване на чужди езици. български граждани се обучават по английски, френски, немски, испански, италиански, португалски, арабски, както и гръцки, турски и руски. Департаментът е лицензиран изпитен център за територията на България по следните езици:

 Английски : ECCE, ECPE на университета в Мичиган, ALCE на Гръцко – американския университет

 Френски : TCF, CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES PEDAGOGIQUES към Министерството на образованието на Република Франция

 Гръцки : CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE (KEГ) към Министерството на образованието на Република Гърция

 Руски : STATE TESTING CENTRE FOR FOREIGNERS към Министерството на образованието на Руската федерация.

За горепосочените изпити предлагаме лицензирани подготвителни курсове, както и подготвителни курсове за TOEFL, SAT, FCE, CAE, CPE, D.E.L.E. INTERMEDIO, DaF, CELI.

В ДЕОПК се развиват и се осъвременяват доказани в практиката методи за преподаване на чужд език, съчетани с използване на необходимата материална база. Департаментът е оборудван с 4 компютърни мултимедийни лаборатории, лаборатории по химия, физика и биология, както и с библиотека. На територията на ДЕОПК работи книжарница, която предлага всички необходими за обучението учебници и учебни помагала.

Адрес: ул. „Коста Лулчев“ 27, 1111 София, БЪЛГАРИЯ