Документи за кандидатстване

Документи, необходими за кандидатстване в българско висше училище (в два екземпляра – оригинал и копие):

  1. Формуляр по образец, съдържащ кратки биографични данни, както и висшите училища и специалностите, които желаят да се обучават.
  2. Копие от документ за завършено средно образование и приложението с оценките за студентите за пълен срок на обучение (степен: бакалавър, магистър).
  3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
  4. Академична справка за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение.
  5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства
  6. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско.
  7. Копие от паспорта
  8. Превод на български език, легализация и заверка (апостил) на всички документи в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
  9. Снимки – 4 броя
  10. Документите на одобрените от Висшето училище лица се изпращат в Министерството на образованието и науката с оглед изпълнението на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване – виза вид D.

Срок за подаване на документи – до 1 октомври.

Срок за одобряване на кандидатстващите – 1 ноември

Условия за кандидатстване – Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62% по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

Такси за обучение

Таксата за обучение се заплаща след получаването на виза вид D