ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ЗА 12 КЛАС

Предмет Продължителност група: 7- 10 души
Български език и литература 112 ч. 960 лв.
Математика 112ч. 960 лв.

Индивидуално обучение – 54 лв/ уч.ч.

тел. (+359 2) 871-00-69 и (+359 2) 871-71-62

Таксите за всички видове курсове можете да платите по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“ – партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване