Проекти

През 2013-2014 година ДЕО участва успешно в проекта „Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български език като чужд за общи и академични цели“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Преподаватели по английски език участват в проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“- чрез провеждане на езикови курсове за преподаватели в СУ.

Преподаватели от ДЕО участват в Проект № 2020-1-BG01-KA201-079140 „DOUBLE (Y)OUR LESSONS IN ENGLISH“ по програма Еразъм +. Срок за изпълнение – октомври, 2022г. Партньори- обучителни организации от Гърция, Сърбия и Исландия. Общата цел на проекта е да предостави обучително съдържание за учители, които не са специализирани в преподаването на чужд език, интегрирайки методиката на КЛИЛ обучение с цел създаване на учебно съдържание за повишаване чуждоезиковата компетентност.

Специфичните цели на проекта включват: идентифициране на преподавани предмети и уроци за интервенция; подбор на учебни и обучителни материали, педагогически подходи и средства; създаване на учебен курс и наръчник за учителя; създаване на интерактивен набор от материали.