Сертификати по български език като чужд

Сертификатите по български език като чужд на ДЕО са с международна валидност

В по-широк мащаб тестирането на знанията по български език като чужд в ДЕО започва от 2001 г.

През 2004 година със Стандартизирания си тест по български език ДЕО е приет за асоцииран член на ALTE , а от 2007 г. е единственият пълноправен член на тази организация от България. В ALTE (Асоциация на езиковите тестови центрове в Европа) участват само институции от страни членки на Европейския съюз, които предоставят изпитни програми за майчиния език в съответната страна и издават сертификати на успешно издържалите езиковия тест. Асоциацията е неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика. ALTE има за цел да насърчи транснационалното признаване на езиковите сертификати в Европа и затова работи и в тясно партньорство с Европейската комисия и с Европейския парламент. Пълноправните членове на ALTE са 34 институции, които представят 27 европейски езика.

От включването на ДЕО в ALTE периодично се извършват одити за оценяване качеството на тестовете. Това налага: постоянна работа по оптимизиране на тестовите задачи; подобряване структурата на тестовете за нивата по ОЕЕР; анализ на получените резултати. Съгласно регламента на ALTE през юни 2007 г. се осъществява първият одит на качеството на теста (на ниво B2), през 2013г. се извършва втори одит на качеството на Стандартизирания тест по български език като чужд, а през 2020г. – трети одит. Всички одити приключиха успешно с присъждане знака за качество Q mark.

Съответствието на стандартизирания тест за ниво на владеене на български език като чужд на ДЕО-СУ с Общата европейска езикова рамка (CEFR) се изразява в следното:

1. Езиковите нива на теста са идентични с тези, дефинирани в рамката – А1, А2, В1, В2, С1 и С2.

2. Тестът е за общи цели и затова с еднаква тежест се оценяват и четирите основни комуникативни езикови умения, дефинирани в рамката (CEFR) – говорене, слушане, четене и писане. Тестът е независим от конкретни учебни програми и пособия.

3. Езиковото съдържание, форматът и броят на тестовите задачи, типовете текстове, темите, ситуациите и свързаната с тях езикова употреба съответстват на изискванията на Общата европейска рамка за съответните езикови нива и включват трите основни сфери (домейни) на езикова употреба (лична, обществена и образователна).

4. Резултатите от изпита на всеки кандидат се оценяват не само с количествена оценка, но и с описание на комуникативните умения по скалата за самооценяване (Can – Do) на рамката.

5. Стандартизация – тестовете на ДЕО-СУ са разработени в пълно съответствие с препоръките и изискванията на Manual for Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (2003). Процедурите за стандартизация включват: пре-тестинг и пост-тестинг, обстоен психометричен анализ, анализ за честност и непредубеденост на тестовите задачи, надеждност и качество на оценяването.

6. Валидизация – извършва се чрез оценка на тестовете от група експерти, включваща минимум двама хабилитирани лингвисти и с участие на представители на заинтересованите институции.

7. Администриране на теста.

Изпит за ниво на владеене на български език

Всичките 5 регламентирани по CEFR/ALTE нива на езикова компетентност:
A2, B1, B2, C1 и C2. За повече информация…

Провеждане на изпита в сградата на ДЕО: Такса за ниво: 518,30 лв.
Online провеждане на изпита: Такса за ниво: 265 евро/518,30 лв.

Предтестова подготовка за изпит за ниво – 4 часа. – 239 лв.

Курс и изпит за ниво на владеене на български език A2 или B1 (ALTE) –

за българско гражданство

Съгласно Закона за българското гражданство и Наредба No:5 на МОН (1999г.)
Такса за изпита: 682 лв.
При необходимост се осигуряват допълнителни часове – такса: 54лв./час

Дистанционни изпити за индивидуални кандидати от чужбина

Изпитът се провежда при наличие на квестор на територията на съответната държава.

За улеснение на процедурата кандидатите могат да положат изпита в най-близкото българско неделно училище, което осигурява квестор.

За повече информация: desk@deo.uni-sofia.bg; pepileila@abv.bg

Цена на изпита: 265 евро./518,30 лв.