Френски език – TCF

TCF е сертификат за владеене на френски език, признат от франкофонските университети, в европейските и международни институции, в смесени и чуждестранни фирми. Той включва четирите езикови компетенции – четене, слушане, говорене и писане. Оценките се изразяват в точки от 100 до 699, които отговарят на нивата на Общоевропейската езикова рамка ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 ).

Разновидност на TCF e TCF-Квебек. Това е сертификат за владеене на френски език, въведен през 2007 година от властите в Квебек – Канада, за нуждите на имигрантските служби.

Той се състои от 4 модула: слушане с разбиране/Comprehension orale/ (30 въпроса, продължителност 30 минути), говорене/Expression orale/ (3 елемента, продължителност 12 минути), четене с разбиране/Comprehension ecrite/(30 въпроса, продължителност 40 минути) и писане/Expression ecrite/(3 елемента, продължителност 60 минути).

Първите два модула – слушане и говорене носят съответно: за В2 – 5 точки, за С1- 6 точки и за С2- 7 точки. Нивата до В2 не носят точки.

Модулите четене и писане носят по една точка всеки.

Модулите са делими и всеки кандидат сам избира на кой модул да се яви.

Кандидатите, желаещи да се явят втори път на TCF или на TCF – Квебек, могат да направят това през една сесия (30 дни). Това важи и за всяко следващо явяване. За целта кандидатът трябва да посочи кода от предишното явяване.

Международни сертификати по френски език – TCF, TCF – Quebec
(Test de connaissance du français, Test de connaissance du francais pour l’immigration au Quebec)

От 01.01.2019 година се въвеждат нови правила за регистрация на изпити TCF- общ
и TCF за Квебек.Те ще се провеждат в един и същи ден.
Желаещите да се явят на посочената сесия подават молби до директора на ДЕО –
ИЧС с имената на латиница и рождените дати като посочат на кой от двата
изпита желаят да се явят и на кои елементи /датите са посочени по-долу/.
В срок от 3 работни дни учебен отдел ще подвърди изпита и тогава допуснатите кандидати
трябва да внесат съответните суми по банков път и да изпратят
сканирано платежно нареждане на имейла на Департамента.
Кандидатите за Квебек задължително изпращат снимка електронен формат
по посочения модел, а така също и кандидатите за общия TCF, желаещи да се явят на устен изпит.

Дати за изпитите и срокове за изпращане на молбите:

За изпити – TCF tout public/общ/ на 09.06.2022 г.

От 1 август 2015 г. записването за сертификатните изпити TCF, TCF – Quebec, TCF – ANF става САМО по електронен път на tcf@deo.uni-sofia.bg

Проверката на личните данни ще става на място по време на самото явяване.

TCF – ANF /accès à la nationalité française/ : по заявка 18 работни дни преди датата на изпита

При наличие на кандидати за TCF и TCF – Québec могат да бъдат обявени и допълнителни сесии.

Таксата за изпита се плаща по банков път:  

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD за плащане в BGN (Лева)
BIC BNBGBGSF за плащане в други валути
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“ – партида ДЕО
На платежното се изписват задължително имената на курсиста и вида на курса.
Копие от платежното се представя при записване.

Цените на изпитите
TCF общ задължителен 96 евро
факултативен писмен 54 евро
устен 54 евро
TCF Quebec избираеми слушане 54 евро
четене 54 евро
говорене 54 евро
писане 54 евро

Повече информация за формата на изпитите можете да намерите на: https://deo.uni-sofia.bg, и на тел. или 02 872-20-41- Румяна Джелебова
За контакти, консултации и записване по електронен път: tcf@deo.uni-sofia.bg


Допълнителни изисквания на Имигрантските служби на Квебек за формата и качеството   на снимките на кандидатите:
1/ Снимката трябва да бъде ясна, без следи от белези и сгъвания.
2/ Резолюцията на образа трябва да е най-малко 300 пиксела, формат PPP/ DPI 248×349
3/ Големината на образа/ от брадичката до челото/ трябва да заема 70-80% от снимката. Да се вижда горната част на раменете.
4/ Снимката трябва да е направена през последните 6 месеца.
5/ Тя трябва да е цветна, с ясни контури, без сенки върху лицето или  на задния план, фонът да е светъл и едноцветен /светлосин, светлосив или бял/.
6/ Брадите или други козметични детайли са допустими, ако са типични характеристики за кандидата.
7/ Лицето трябва да е открито, снимано “en face” , изражението сериозно, със затворени устни.
8/ Ако кандидатът носи очила, той не е длъжен да се снима с тях.Ако обаче, реши да се снима с тях, трябва да спази следните изисквания:

  • очилата не трябва да са с дебела рамка, с тъмни или цветни стъкла, закриващи очите.
  • лещи са допустими, ако не променят цвета на очите.  
  • слънчеви очила не са допустими.      

Курсове за подготовка  

Kурс за подготовка за TCF/TCF Qubec. Той ще се провежда всяка събота и неделя от 14-19 ч по 6 учебни часа и отговаря на новия формат на изпита.

TCF

ДЕО организира курсове за дистанционно обучение за международния изпит TCF – Квебек. Курсът е с продължителност 20 учебни часа и обхваща материала, необходим за подготовка на устния изпит за Квебек. Подготовката на курсистите се извършва от преподаватели, лицензирани от Международния център за педагогически изследвания в Париж. Тя се осъществява дистанционно през социалната мрежа Skype в удобно за курсистите време – от понеделник до петък от 13 ч до 18 ч, а в сряда и петък и вечерта от 18 до 21 ч. Всяко занятие е с продължителност 2 учебни часа / 90 мин./.

ДЕО организира индивидуални консултации под формата на дистанционно обучение посредством социалната мрежа SKYPE за кандидати за изпит TCF – Quebec. Цена за един учебен час – 22 лв.Желаещите трябва да представят копие от платежно нареждане и молба за броя часове които искат да осъществят на tcf@deo.uni-sofia.bg. В молбата те трябва да посочат телефони и електронен адрес за връзка.