Чуждестранни студенти

В ДЕО се провежда подготвителната година от обучението на чуждестранни студенти, които ще следват в български висши училища.

През подготвителната година чуждестранните студенти изучават български и английски език, както и други предмети в зависимост от бъдещата им специалност: биология, химия, физика, математика, география, икономика. По време на обучението студентите усвояват български език, подобряват знанията си по английски език и се запознават с терминологията на съответната дисциплина на български или на английски език.

В обучението се прилага мултимедийният подход чрез използване на разнообразни онлайн учебни ресурси.

Подготвителната година завършва с изпити по съответните дисциплини. Полученото свидетелство се подава в отдел „Учебни дейности“ на съответното висше училище за записване на кандидата.