Покана за участие със статия в Юбилейния том на Годишника на ДЕО

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие с публикация в Юбилейния XXIV том на Годишника на Департамента за езиково обучение на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Томът e посветен на 135-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски” и на 60-годишнината на ДЕО.

Тематични направления на публикациите:

  • Българският език – класически и съвременен
  • Преподаване, изучаване и овладяване на български език като чужд или втори в България и по света
  • Преподаване, изучаване и овладяване на чужди езици
  • Методика на обучението по природни и хуманитарни науки на чуждестранни студенти
  • Тестиране на знанията и уменията по български език като чужд или втори и по чужди езици
  • Нагласи към изучаването на български език като чужд или втори и на чужди езици
  • Лингвокултурология
  • Езикови контакти
  • Терминология. Специализирани езици

Срок за подаване на заявките за участие с публикация: 15.05.2023 г.

Срок за одобряване на заявките: 30.05.2023 г.

Обем на публикациите: от 8 до 22 стандартни страници: *1 стандартна страница =1800 знака (без интервалите).

Техническите изисквания за оформяне на публикациите ще бъдат изпратени на авторите при одобряването на заявките.

Срок за изпращане на публикациите от авторите: 15.10.2023 г.

Публикациите се рецензират. Публикуването на работите зависи от оценките на рецензентите.

Молим Ви да разпратите поканата и заявката до всички колеги от Вашата катедра/Вашето звено и предварително Ви благодарим за това!

Редакционна колегия:

проф. д-р Светозара Халачева

доц. д-р Людмила Кирова

доц. д-р Данка Апостолова

доц. д-р Мария Григорова

ст. преп. д-р Росен Стоичков

Организационен секретар: Снежана Вандова

Заявките изпращайте на мейл адрес: godishnik_2023@deo.uni-sofia.bg