Общежитие

Условия за ползване на общежитието

Студентското общежитие на ДЕО-ИЧС може да се ползва от:

 1. Чуждестранни студенти, които се обучават в ДЕО-ИЧС, в интензивни курсове.
 2. Български и чужди граждани, обучаващи се в чуждоезиковите курсове на ДЕО-ИЧС.
 3. Студенти редовно обучение – при възможност.
 4. Кандидат-студенти, за времето на подготвителните курсове и явяването на кандидат-студентските изпити.
 5. Родители, братя и сестри на вече настанени живеещи, за времето на гостуване, но не повече от 14 календарни дни.
 6. Наемът включва всички консумативи (парно, електричeство, вода)

Контакти:

Администратор: Юлия Стоянова e-mail: jstoyanova@deo.uni-sofia.bg тел.: +359 2 971 71 63 и +359 87 875 4217

Плащане на наем по банков път:

Банка: БНБ ЦУ
Сметка: IBAN BG 52 BNBG 96613100174301
BIC BNBGBGSD
Получател: СУ „Св. Климент Охридски“ – партида ДЕО
Основание за плащане: Общежитие наем, месец ………….
На платежното се изписват задължително имената на наемателя

Необходими документи за настаняване в общежитието

За да се ползва студентското общежитие на ДЕО-ИЧС, кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Уверение от ВУЗ – документ, доказващ, че кандидатът е студент – редовно обучение.
 2. Кандидат-студентите представят документ за платена такса за курсове и изпити.
 3. Подава се молба за настаняване, адресирана до директора на ДЕО-ИЧС, с прикрепеното към нея уверение или документа за платена такса за изпити.
 4. Прилагат се два броя актуални снимки – паспортен формат (30х40 mm).
 5. Медицинско свидетелство за ползване на студентско общежитие, придружено от документ, издаден от психодиспансер по местоживеене и заверен в Студентска поликлиника – кв. Дървеница, Студентски град.
 6. Документ за самоличност.

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че не бъдат представени документите от т. 1 до т. 6, кандидатът няма право да ползва общежитието. Документите по точки 1, 2 и 3 се подават предварително за одобрение, а по точка 4, 5 и 6 – в деня на настаняването.

Настаняване в общежитието

След одобряване на молбата процедурата по настаняването се осъществява от администратора в стая № 309 на III етаж на общежитието. Самото настаняване става по следния ред:

 1. Кандидатът получава вносна бележка, с която на касата на ДЕО извършва заплащането на наема, еднократния депозит и таксата за пропуска.
 2. При извършване на заплащането касата издава съответните фактури, придружени с фискален бон за паричните стойности, обявени във вносната бележка.
 3. С фактурите кандидатът се връща при администратора, където се оформят настанителните документи.
 4. Настанителните документи са:
 5. След оформянето на документите, НАЕМАТЕЛЯТ получава ключ за стаята от администратора и в присъствието на домакина се настанява, като подписва описа на имуществото в стаята.

Напускане на общежитието

Процедура по напускане на общежитието:

 1. НАЕМАТЕЛЯТ напуска общежитието при изтичане на срока по договора (в работните дни от седмицата между 8:30 и 16:30ч.).
 2. Съгласно чл. 22 от общите разпоредби при възникване на нови обстоятелства, страните могат да изменят или прекратят договора. Това може да стане с писмено известие от едната страна към другата, при което наемателят може да напусне общежитието.
 3. При напускане на общежитието, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен в присъствието на домакина да издаде имуществото по опис, след което да върне ключа от стаята на администратора. Напускането е приключило и депозитът може да бъде получен обратно.

ЗАБЕЛЕЖКА*: При неспазване на тази процедура НАЕМАТЕЛЯТ се счита за самоволно напуснал и му се води наем и лихва по него до момента на откриване на отсъствието му от НАЕМОДАТЕЛЯ. Неуредените плащания могат да бъдат търсени и по съдебен ред, като срокът на давност е 3 (три) години.
ЗАБЕЛЕЖКА**: При самоволно напускане на общежитието и изоставен багаж в стаята НАЕМОДАТЕЛЯТ се разпорежда с него по своя преценка.